مشاوره رایگان :

استفاده از UTF-8 در Directadmin

راه اندازی  UTF-8

وارد مسیر زیر شوید:

cd /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced

 به Skin مربوط به Directadmin توجه کنید که موارد زیر را انجام دهید.

برای Skin به صورت پیش فرض، enhanced:

cp -p lang/en/lf_standard.html lang/en/my_lf_standard.html perl -pi -e ‘s/iso-8859-1/UTF-8/’ lang/en/my_lf_standard.html echo “LF_STANDARD=my_lf_standard.html” >> files_custom.conf