مشاوره رایگان :

کانفیگ شبکه Centos روی سرور مجازی

کانفیگ شبکه Centos روی سرور مجازی

نحوه کانفیگ شبکه Centos روی سرور مجازی

شما میتوانید از دو راه IP را در CentOS روی سرور مجازی وارد کنید. 1 در هنگام نصب کردن میتوانید شبکه این سرور مجازی را کانفیگ کرد 2 بعد از نصب کردن Centos شبکه را کانفیگ کنید. که ما در این مقاله نحوه کانفیگ شبکه Centos روی سرور مجازی را بعد از نصب آن به شما توضیح میدهیم.

 

برای Set کردن Ip به صورت دستی در سرور مجازی بعد از آن که کنسول کردید، در سرور دستورات زیرا را وارد کنید :

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

بعد از آنکه دستورات زیر را وارد کردید به بخش تنظیمات شبکه متصل میشود همانند زیر :

پس از وارد کردن کد بالا ما به قسمت تنظیمات شبکه متصل میشویم :

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
USERCTL=no
IPV6INIT=no
PEERDNS=yes
TYPE=Ethernet
NETMASK=255.255.255.255
IPADDR=IP VPS
GATEWAY=Your-GW
ARP=ye

دقت داشته یاشید درصورتی که در این قمست گزینه ONBOOT=no را به Yes و بخش های IPADDR ، GATEWAY و Netmask را حتما کامل کنید. همانند دستور زیر :

NETMASK=255.255.255.0 IPADDR=192.168.1.50 GATEWAY=192.168.1.1

بعد از آنکه تغییرات را انجام دادید با استفاده از کلید های ترکیبی CTRL + X و سپس Y را زده تا ذخیره شوند. و برای انجام تنظیمات DNS ها دستورات زیر را وارد کنید :

nano /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
nameserver 4.2.2.4

و در آخر با استفاده از دستور زیر سرویس را مجددا راه اندازی کنید :

service network restart