مشاوره رایگان :

نصب و راه اندازی Teamspeak 3 روی CentOS 6.4

نصب و راه اندازی Teamspeak 3 روی CentOS 6.4

نحوه نصب و راه اندازی Teamspeak 3 روی CentOS 6.4

TeamSpeak نرم افزاری میباشد که ارتباط صوتی یعنی مکالمه را از اینترنت برای شما فراهم میکند. میتوانید در این مکالمه دو نفره و یا به صورت یک کنفرانس گروهی ارتباط برقرار کنید علت شهرت این نرم افزار استفاده کردن آن میان طرفداران بازی های آنلاین میباشد. کاربرانی که روی یک سرور مجازی اینترنتی مشغول بازی هستند میتوانند با استفاده از این نرم افزار هماهنگی ها و یا سولات خود را از یکدیگر بپرسند. بعد از توضیح کامل، ما برای شما نصب و راه اندازی Teamspeak 3 روی CentOS 6.4 را شرح میدهیم.

این نرم افزار دارای قابلیت های بسیار خوب برای ساماندهی و هماهنگی برای انجام دادن بازی های گروهی آنلاین دارد به عنوان مثال Save کردن آدرس سرور مجازی ها. به همین جهت با اینکه نرم افزار های بسیاری برای کنفرانس اینترنتی موجود میباشند، ولی این نرم افزار برای کاربرانی که طرفدار بازی های آنلایت به صورت گروهی میباشند استاندارد است.

قابلیت های این نرم افزار آنقدر زیاد است که با استفاده از آن میتوانید برای ارتباط برقرار کردن کنفرانس های کاری میتوان استفاده کرد. سرور مجازی های قدرتمند این نرم افزار قابلیت اتصال هزاران کاربران به صورت همزمان در یک کنفرانس را تهیه میکند.

و اما بحث اصلی که نصب و راه اندازی Teamspeak 3 روی CentOS 6.4 این سرویس میباشد ککه شما فقط باید کلیه دستورات زیر را وارد کنید :

# Secure Iptables
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT

# Teamspeak
iptables -I INPUT -p udp –dport 9987 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p udp –sport 9987 -j ACCEPT

iptables -I INPUT -p tcp –dport 30033 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp –sport 30033 -j ACCEPT

iptables -I INPUT -p tcp –dport 10011 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp –sport 10011 -j ACCEPT

# HTTP(s)
iptables -I INPUT -p tcp –dport 80 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp –sport 80 -j ACCEPT

iptables -I INPUT -p tcp –dport 443 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp –sport 443 -j ACCEPT

# SSH
iptables -I INPUT -p tcp –dport 22 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp –sport 22 -j ACCEPT

# DNS
iptables -I INPUT -p udp –dport 53 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p udp –sport 53 -j ACCEPT

service iptables save && service iptables restart

# Update system
yum -y update

# Add Teamspeak user
useradd teamspeak

# Download, unzip and cleanup Teamspeak
cd /home/teamspeak
wget http://ftp.4players.de/pub/hosted/ts3/releases/3.0.7.1/teamspeak3-server_linux-amd64-3.0.7.1.tar.gz
tar xvfz teamspeak3-server_linux-amd64-3.0.7.1.tar.gz
mv teamspeak3-server_linux-amd64/* `pwd`
rm -rf teamspeak3-server_linux-amd64 && rm -rf teamspeak3-server_linux-amd64-3.0.7.1.tar.gz

# Add chkconfig support to startup file and link to binary
sed -i ‘s/# All rights reserved/# All rights reserved\n# chkconfig: 2345 99 00/g’ ts3server_startscript.sh
ln -s /home/teamspeak/ts3server_startscript.sh /etc/init.d/teamspeak

# Change permissions of Teamspeak
chown -R teamspeak:teamspeak /home/teamspeak
chown -R teamspeak:teamspeak /etc/init.d/teamspeak

# Remount shared memory
mount -t tmpfs tmpfs /dev/shm

# Change to Teamspeak user and run server
su teamspeak
./ts3server_startscript.sh start

echo “Your Teamspeak URL is: `curl ipv4.icanhazip.com`”