مشاوره رایگان :

مشاهده درخواست های ارسالی به Apache

مشاهده درخواست های ارسالی به Apache

نحوه مشاهده درخواست های ارسالی به Apache

شما میتوانید برای مشاده کردن بیشترین استفاده کننده IP از Apache از دستورات زیر استفاده کنید در این مقاله میتوانید نحوه مشاهده درخواست های ارسالی به Apache در سرور مجازی را یاد بگیرید.

awk ‘{print $1}’ /var/log/httpd/access_log | sort | uniq -c | sort -rnk1 | head -n 10

برای دیدن online درخواست ها فایل زیر را با استفاده از دستورات زیر تغییر دهید :

nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-info.conf

سپس مقدار Allow from را IP خود تغییر دهید و همچنین میتوانید به جای استفاده از کلمه All استفاده کنید. با استفاده از این کار همه قادرند لینک وضعیت سرور مجازی شما را ببینند :

<Location /server-status>
SetHandler server-status
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 1.2.3.4
</Location>

حالا باید کلمه server-status را به اسمی که مد نظر دارید ویرایش کنید. این اسم آدرس مشاهده وضعیت سرور مجازی شما میباشد. همانند مثال زیر :

<Location /secret-server-status>

برای دیدن جزییات بیشتر # مقابل خط ExtendedStatus را حذف کنید :

ExtendedStatus On

سپس تغییرات را ذخیره کرده و سرویس httpd را دوباره راه اندازی کنید. سپس با استفاده از لینک زیر در مرورگر وضعیت را ببینید :

YourServerIP/server-status

شما باید به جای  YourServerIP باید IP سرور مجازی خود را وارد کنید :