مشاوره رایگان :

آموزش مدیریت کانکشن ها در لینوکس

آموزش مدیریت کانکشن ها در لینوکس

آموزش مدیریت کانکشن ها در لینوکس

آموزش مدیریت کانکشن ها در لینوکس :

هنگامی که به سرور مجازی لینوکس شما حمله میشود، میتوانید با استفاده از دستور زیر در SSH سرور مجازی، تعداد کانکشن هایی

هر IP دارد را مشاهده کنید :

دستو زیر را وارد کنید :

netstat -anp |grep ‘tcp|udp’ | awk ‘{print $5}’ | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n

بعد از آن IP هایی که بیشتر از 300 کانکشن را به اختصاص داده اند را با استفاده از دستور زیر بیرون کنید :

 

iptables -I INPUT -s 5.56.133.14 -j DROP

 5.56.133.14 ، IP میباشد که کانکشن زیادی را به خود احتصاصی و جایگزین آن IP مربوطه را وارد کنید .