مشاوره رایگان :

فعال کردن EPEL بر روی CentOS

فعال کردن EPEL بر روی CentOS

نحوه فعال کردن EPEL بر روی CentOS

پکیج هاب اضافه فدورا برای (Enterprise Linux(EPEL قابلیت نصب نرم افزار ها را فراهم کرده که دارای سرور مجازی CentOS  یا (Red Hat Enterprise Linux (RHEL نمیشود. EPEL بوسیله Red Hat ساپورت نمیشود و این یک تلاش داوطلبانه از Fedora Community میباشد با اینکه یک منبع حمایت شده بسیا مناسب است اما هیچ قرار داد حمایتی برای نرم افزار های خویش ندارد. فعال کردن EPEL بر روی CentOS میتوانید از این مقاله استفاده کنید.

برای فعال کردن پکیج، منبع CentOS Extras دارای یک پکیج برای نصب EPEL میباشد و فعال شده است. برای نصلب آن میتوانید از دستورات زیر استفاده کنید :

sudo yum install epel-release

برای فعال کردن دستی آن در CentOS and Red Hat Enterprise Linux 5 میتوانید از دستور زیر استفاده کنید :

 

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
sudo rpm -Uvh epel-release-5*.rpm

برای فعال کردن آن در CentOS and Red Hat Enterprise Linux 6.x از دستور زیر استفاده کنید :

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-

8.noarch.rpm
sudo rpm -Uvh epel-release-6*.rpm

برای فعال کردن آن در CentOS and Red Hat Enterprise Linux 7.x دستور زیر را وارد کنید :

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm
sudo rpm -Uvh epel-release-7*.rpm