مشاوره رایگان :

فعال کردن AJAX روی IIS7

فعال کردن AJAX روی IIS7

نحوه فعال کردن AJAX روی IIS7

در صورتی که از Windows Server 2008 / 2012 که IIS7 / 8 دارند استفاده میکنید برای فعال کردن AJAX روی IIS7 میبایست در web.config در سرور مجازی وب سایت دستور زیر را وارد کنید :

<system.webServer>
<validation validateIntegratedModeConfiguration=”false”/>
<modules>
<remove name=”ScriptModule”/>
<add name=”ScriptModule” preCondition=”managedHandler” type=”System.Web.Handlers.ScriptModule, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35″/>
</modules>
<handlers>
<remove name=”WebServiceHandlerFactory-Integrated”/>
<remove name=”ScriptHandlerFactory”/>
<remove name=”ScriptHandlerFactoryAppServices”/>
<remove name=”ScriptResource”/>
<add name=”ScriptHandlerFactory” verb=”*” path=”*.asmx” preCondition=”integratedMode” type=”System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35″/>
<add name=”ScriptHandlerFactoryAppServices” verb=”*” path=”*_AppService.axd” preCondition=”integratedMode” type=”System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35″/>
<add name=”ScriptResource” verb=”GET,HEAD” path=”ScriptResource.axd” preCondition=”integratedMode” type=”System.Web.Handlers.ScriptResourceHandler, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35″/>
</handlers>

</system.webServer>