مشاوره رایگان :

خطای php_ini_type

خطای php_ini_type

نحوه رفع خطای php_ini_type

اگر که در زماتن Build Apache با خطای php_ini_type در هاست رویرو شدید وارد مسیر شوید :

/usr/local/directadmin/custombuild

سپس بعد از وارد کردن دستورات بالا دستورات زیر را وارد کنید :

./build clean
./build update