مشاوره رایگان :

اجرای دستورات با استفاده از cpuwatch در هاست سی پنل

اجرای دستورات با استفاده از cpuwatch در هاست سی پنل

نحوه اجرای دستورات با استفاده از cpuwatch در هاست سی پنل

این دستور به عنوان نظارت کردن بر بارگذاری سرور مجازی میباشد، اگر که این بارگذاری بیشتر از حد مجاز مشخص شده باشد، این اجرای دستورات با استفاده از cpuwatch در هاست سی پنل متوقف شده و بعداز کم کردن بارگذاری به مقدار کمتر تعیین شده بعد از چند ثانیه اجرای دستور ادامه میابد. برای انجام این کار متن زیر را قبل از دستورات وارد کنید :

/usr/local/cpanel/bin/cpuwatch X

توجه داشته باشید که به جای حرف X مقدار مورد نظر را برای بارگذاری سرور مجازی قرار دهید :

/usr/local/cpanel/bin/cpuwatch 4 /scripts/pkgacct