مشاوره رایگان :

آماده سازی درایو جدید برای اتصال به سرور

آماده سازی درایو جدید برای اتصال به سرور

آماده سازی درایو جدید برای اتصال به سرور

آماده سازی درایو جدید برای اتصال به سرور :

برای اتصال به سرور مجازی جدید هر دو درایو باید پاتیشن بندی شده و از نوع Partition Table یکسان باشد.

همچنین برای دیسک های بزرگ از 2TiB نوع GPT استفاده میشود.

برای درایو با partition Table از نوع GPT از ابزار sgdisk استفاده کنید.

با استفاده از این ابزار میتوانید جدول پارتیشن را در یک درایو جدید کپی کنید.

میتوانید از راه های مختلف برای کپی استفاده کنید. میتوانید از مثال دستور زیر استفاده کنید :

sgdisk -R /dev/sdb /dev/sda
باید برای درایو جدید UUID تصادفی جدید بسازید :
# sgdisk -G /dev/sdb
اکنون باید درایو به آرایه اضافه شود و Bootloader باید نصب شود.
برای نصب درایو با Partition Table نوع MBR از sfdisk  کمک بگیرید.
با کمک از sfdisk میتوانید Partition table را به یک درایو جدید منتقل کنید.
دستور زیر را وارد کنید :
# sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb
سپس source drive در /dev/sda و target drive در /dev/sdb قرار دارد.

اگر پارتیشن بوسیله سیستم شناخته نشد آن را از کرنل سیستم به دستور زیر منتقل کنید :

# sfdisk -R /dev/sdb

هنگام استفاده از fdisk، cfdisk و … امکان ایجاد partitions ممکن است،

توجه داشته باشید partitions ایجاد شده باید از نوع Linux raid autodetect (ID fd) باشد.