مشاوره رایگان :

فایل های Network Configuration و کاربرد آن ها

فایل های Network Configuration و کاربرد آن ها

معرفی فایل های Network Configuration و کاربرد آن ها

فایل های Cinfig اولیه برای استفاده کردن در پیکربندی شبکه در  RedHat وCentOS به صورت زیر میباشد :در این مقاله برای شما فایل های Network Configuration و کاربرد آن ها را شرح میدهیم.

 

/etc/hosts

نحوه کار کردن ایتن فایل، Resolve کردن نام هاست ها و یا همان Hostname  میباشد.اگر نوع شبکه را در نظر نگیریم، این فایل باید شامل IP مرتبط به  localhost.localdomain با مقدار ۱۲۷٫۰٫۰٫۱ باشد.

/etc/resolv.conf

وظیفه این فایل مشخص کردن آدرس های IP سرویس دهنده DNS و دامنه جستجو میباشد :

/etc/sysconfig/network

همینطور این وظیفه تعیین کردن فایل مسیریابی و اطلاعات میزبان (host) را، برای همه شبکه های مرتبط را بر عهده دارد :

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<interface-name>

برای هر کدام از کارت شبکه یا network interface یک Script مرتبط به پیکربندی آن وجود دارد. هر کدام از این فایل ها ارائه اطلاعات خاص مرتبط به  یک interface را تعیین میکند.