مشاوره رایگان :

دستورات پرکاربرد سنتوس

دستورات پرکاربرد سنتوس

معرفی دستورات پرکاربرد سنتوس

یک سری دستورات برای ایجاد کردن محدودیت ها و اکتیو کردن یا غیرفعال کردن نرم افزارها و سرویسها در سرور مجازی استفاده میشوند. این دستورات پرکاربرد سنتوس شامل service, chkconfig, RunLevels، هستند. دستورات  chkconfig برای مشخص کردن سرویسها و اکتیو کردن آنها بعد از بوت شدن سیستم ها میباشد. سرویس های بسیار حیاتی و مهمی در سرور مجازی به اسم  Cron,iptable,ssh,apache هستند که باید فعال شوند.  پارامتر های On و Off برای اکتیو کردن سرویس ها بعد از بوت شدن سیستم است و پارامتر off برای غیراکتیو بودن سیستم. که برای پاک کردن این سرویس بعد از بوت شدن میتوانید از دستور زیر استفاده کنید :

chkconfig –del [service name]

دستور سرویس برای فعال و یا غیر فعال کردن و همینطور راه اندازی مجدد سرویس ها میباشد که دارای پارمترهای start , stop. status, restart میباشد و استفاده از آن برای وقتی میباشد که تغییراتی در پکربندی سرویس ها انجام میدهید و باید آن را دوباره راه اندازی کنید تا تنظیمات جدید اعمال شود. میتوانید برای فعال کردن آن از دستورت زیر استقاده کنید :

service httpd start

chkconfig httpd on

و یا این دستور :

service httpd start